Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji poslovanja veljajo kot pogoji poslovanja in so pravni dogovor med končnim uporabnikom/končno uporabnico (v nadaljevanju »obiskovalec«) in Balvanskim plezalnim centrom Klajmber, d.o.o. ter Plezalnim klubom Klajmber (v nadaljevanju »Klajmber« ali plezalni center Klajmber)

Vsa razmerja med obiskovalcem in Klajmber, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji poslovanja, ureja veljavna zakonodaja, ter pravila in cenik plezalnega centra, ki so dostopni na spletni strani www.klajmber.si ter fizično v plezalnem centru (v nadaljevanju »Pravila«).

Obiskovalec s podpisom ali elektronsko potrditvijo Vpisnega obrazca potrjuje, da je prebral Splošne pogoje poslovanja ter Pravila in z njimi soglaša.

Vse morebitne spremembe Splošnih pogojev poslovanja in Pravil bodo posebej objavljene na spletni strani www.klajmber.si, zato morajo obiskovalci redno spremljati zadevno spletno stran. O bistvenih spremembah pa bo plezalni center obvestil obiskovalce prek elektronske pošte.

Osebje plezalnega centra lahko osebo, ki krši splošne pogoje, Pravila ali navodila osebja plezalnega centra, odstrani iz plezalnega centra brez vračila morebitne vstopnine. V primeru ponovne kršitve, lahko osebje takemu kršitelju zlasti, a ne omejeno na, prepove vstop v plezalni center, karta z več obiski izgubi svojo veljavnost, obiskovalec pa ni upravičen do povračila denarja iz naslova neizkoriščenih obiskov.

Za koriščenje obiskov ali drugih ponudb plezalnega centra je potrebna registracija v aplikaciji STUDIONAUT, ki jo za svoje delovanje uporablja plezalni center.

 

Uvodna določila

 1. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) so sestavni del pogodbe, sklenjene med obiskovalcem in balvanskim plezalnim centrom Klajmber, objavljeni pa so na spletni strani www.klajmber.si.
 2. Pogodba iz 1. točke je sklenjena z (1) elektronsko potrditvijo vpisnega obrazca ali (2) s podpisom posebne izjave, ki nadomešča elektronski vpisni obrazec. Za koriščenje obiskov ali drugih ponudb Klajmber je potrebna registracija v aplikaciji STUDIONAUT, ki jo za svoje delovanje uporablja Klajmber. Registracija je hkrati tudi včlanitev obiskovalca v Plezalni klub Klajmber.
 3. Za vsa razmerja med obiskovalcem in Klajmber, ki niso urejena s temi SPP, veljajo poleg pozitivne zakonodaje tudi vsa pravila, ki so obešena v prostorih Klajmber, vključno s cenikom (v nadaljevanju: Pravila).
 4. Klajmber bo morebitne spremembe SPP in Pravil redno objavljal na spletni strani www.klajmber.sio bistvenih spremembah pa obvestil obiskovalce tudi preko e-pošte pošte. Šteje se, da je obiskovalec s spremembami seznanjen naslednji dan po objavi, spremembe pa zanj veljajo z elektronsko potrditvijo ali s podpisom izjave, vendar od objave dalje.

Prvi obisk

 1. Vsak obiskovalec mora pred sklenitvijo pogodbe z BPCK ustrezno oceniti svojo fizično sposobnost in se po potrebi posvetovati s svojim zdravnikom o primernosti izbrane vadbe in izbrati le tisto, ki je glede na intenzivnost oziroma težavnost skladna z njegovo telesno  pripravljenostjo in kondicijo.
 2. Ob prvem obisku je potrebno v celoti izpolniti elektronski prijavni obrazec z resničnimi podatki ali na recepciji Klajmber podpisati pristopno izjavo ter se na recepciji fotografirati. Obiskovalec se z elektronskim obrazcem vpiše v Plezalni klub Klajmber. Hkrati se z vpisom obiskovalcu omogoči koriščenje storitev Balvanskega plezalnega centra Klajmber d.o.o.

 Obratovalni čas

 1. Plezalni center je odprt od ponedeljka do nedelje in sicer, od ponedeljka do petka od 18. do 22.00 ure, in med vikendom od 16. do 22.00 ure. Klajmber si pridružuje pravico do sprememb obratovalnega časa, ki bodo razvidne na strani: www.klajmber.si
 2. V primeru izdajanja ukrepov Vlade RS zaradi izrednih dogodkov (kot je npr. epidemija) bodo obratovalni čas in pogoji koriščenja kupljenih vstopnic prilagojeni tem ukrepom, o čemer bo Klajmber obiskovalce sprotno obveščal na spletni strani www.klajmber.si

Plačevanje storitev

 1. Nekatere storitve, ki jih nudi Klajmber, gre za samostojne obiske, treninge ali tečaje in drugo (v nadaljevanju: vadbe), so plačljive. Cenik je obešen v prostorih Klajmber, objavljen pa je tudi na spletni strani www.klajmber.si. V primeru spremembe cene se v času sklenitve pogodbe upošteva cena storitve, ki je objavljena na spletni strani Studionaut, na naslovu https://www.studionaut.com/Booking/Pricelist.

Vadnino* obiskovalec plača vnaprej za izbrani paket vadbe ob sklenitvi pogodbe, razen če je v ceniku določeno drugače.

Klajmber vadnine, če obiskovalec ne prihaja na vadbe, ne vrača.

 1. V primerih, ko je Klajmber zaradi višje sile ali zaradi ukrepov države zaprt, se že plačani paketi vadbe v neizkoriščenem delu prenesejo v obdobje po prenehanju višje sile oziroma ukrepov države.

Če ima zaradi višje sile ali ukrepov države Klajmber dovoljenje le za omejeno nudenje vadb, se že plačane vadbe proporcionalno prenesejo v obdobje po prenehanju ukrepov.

Zainteresiranim obiskovalcem se v tem času nudijo proporcionalno zmanjšane ali zahtevanim ukrepom slabše storitve, s čemer se šteje obveznost Klajmber za izpolnjene.

*Vadnina je cena vadbe.

 1. V primeru, da stranka ne poravna obveznosti 40 dni od datuma izdanega računa, si Klajmber pridržuje pravico, da  stranki (oz. v primeru šole plezanja varovancu oz. otroku stranke) do poravnanja obveznosti onemogoči nadaljnjo obiskovanje programov.

Pravila obnašanja

 1. Obiskovalec se mora na zahtevo Klajmber identificirati z osebnim dokumentom. Obiskovalec mora upoštevati navodila Klajmber in vsa obvestila in pravila iz 3. točke teh SPP.

Klajmber sme obiskovalca, ki krši (1) SPP, (2) Pravila ali (3) navodila osebja Klajmber, odstraniti iz prostorov Klajmber brez vračila vstopnine. Če pride do kršitve pri organiziranih aktivnosti zunaj  prostorov Klajmber pa sme Klajmber obiskovalca odsloviti s teh aktivnosti.

V primeru ponovne kršitve se sme takemu kršitelju prepovedati vstop v prostore Klajmber, karta z več obiski pa izgubi svojo veljavnost.

Obiskovalec se mora odgovorno obnašati do drugih obiskovalcev Klajmber in do njihove lastnine ter lastnine Klajmber. Pri vadbi ne sme motiti drugih obiskovalcev.

Obiskovalec mora varčno uporabljati vodo in ostale energente ter ločevati odpadke.

V prostorih Klajmber je kajenje in uživanje drog prepovedano.

Osebam pod vplivom psihoaktivnih in drugih opojnih substanc vstop v Klajmber ni dovoljen. Takim osebam lahko osebje Klajmber prepove vstop v prostore Klajmber oziroma jih iz teh prostorov odstrani.

 1. Obiskovalec se mora pred začetkom vadbe temeljito ogreti. Plezanje po balvanski steni ter hoja po blazinah sta dovoljena le s plezalkami ali s čisto dvoransko obutvijo. Pri gibanju po blazinah mora biti obiskovalec pazljiv zaradi pričakovanih padcev s stene.

Ležanje, posedanje in drugo neprimerno zadrževanje na blazinah v plezalni dvorani je strogo prepovedano. Dovoljeno pa je sedeti na robu blazin, če s tem ne ogrožamo sebe ali drugih. Ščetke za oprimke je potrebno takoj po uporabi vrniti na svoje mesto.

 1. Dovoljeno je plezati le balvane, ki so primerni plezalnemu znanju, spretnosti, sposobnosti in moči  obiskovalca. Blazine v dvorani Klajmber so trše kot običajne blazine v telovadnicah. Zato se mora obiskovalec postopno učiti in vaditi varnega padanja z višine.

Padec na blazino mora biti kontroliran (1) zaradi lastne varnosti, (2) zaradi varnosti ostalih oseb v prostoru, (3) zlasti pa zaradi varnosti otrok, kadar se ti nahajajo v dvoranah ali ob aktivnosti Klajmber v naravi.

Klajmber priporoča varovanje (»spotting«) drugih plezalcev za mlajše ali manj izkušene plezalce in v primeru nekontroliranih gibov.

Po končani vadbi morajo obiskovalci pripomočke za vadbo Klajmber pospraviti na svoje mesto.

O nevarnostih plezanja in izklučitvi odškodninske odgovornosti Klajmber

 1. Plezanje je aktivnost ki zahteva (1) ustrezno mero fizične moči in motoričnih sposobnosti, (2) poznavanje pravil varnosti pri različnih oblikah plezanja in (3) zavedanje, da prekomeren napor ali nepravilna vadba škodljiva za zdravje, (4) zavedanje nevarnosti za poškodbe in sicer od površinskih prask, odrgnin, zvinov, zlomov, pa tja do smrtnih izidov.
 2. Vsak obiskovalec pleza, trenira in vadi na lastno odgovornost.
 3. Za povrnitev škode se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika o povzročitvi škode. V zvezi s tem se Klajmber zavezuje skrbeti za varno plezalno okolje in varno plezanje.
 4. Klajmber ne odgovarja za škodo (poškodbe in druge nevšečnosti), ki nastane:

(a) zaradi napačnega ravnanja (dejanja ali opustitve) obiskovalca samega, njegove kršitve pravil o varnem plezanju in ravnanju v steni ali pod njo (tako v prostorih Klajmber kot v naravi), neupoštevanja konkretnih navodil in opozoril Klajmber ali pa zgolj zaradi nesrečnega naključja, ki se obiskovalcu  pripeti pri plezanju ali vadbi;

(b) zaradi ravnanja drugih obiskovalcev Klajmber ali tretjih oseb;

(c)  zaradi dogodkov, ki jih ni mogoče pričakovati niti se jim izogniti ali jih odvrniti;

(d)  zaradi neustreznosti tiste opreme ali napak v tisti plezalni opremi, ki ni last Klajmber.

Plezalec mora v primeru svoje ali tuje poškodbe takoj obvestiti osebje Klajmber ter slediti njihovim navodilom.

Skrb za osebne stvari

 1. Odlaganje opreme in osebnih stvari je dovoljeno le v garderobah (slačilnica). Kjerkoli drugje, zlasti pa v plezalni dvorani, na blazinah ali na dostopnih poteh, je to prepovedano.

Po odhodu iz plezalnega centra morajo obiskovalci garderobe v celoti izprazniti in vzeti s seboj vse svoje stvari. Za pozabljene stvari Klajmber ali osebje plezalnega centra kot posamezniki ne odgovarjajo

Ker pogosto prihaja do zamenjav stvari, je priporočljivo opremo, zlasti nahrbtnike, plezalnike in magnezij vrečke označiti z imenom obiskovalca.

Vrednejših stvari naj obiskovalci ne nosijo v prostore Klajmber niti na vadbe v naravi.

Za pozabljene, izgubljene stvari ali ukradene stvari Klajmber ne odgovarja.

Fotografiranje in snemanje

 1. Fotografije, posnete na recepciji za namen identifikacije imetnika karte, se ne uporabljajo v druge namene.

Vsak obiskovalec dovoljuje, da Klajmber v prostorih Klajmber ter na drugih lokacijah in v naravi fotografira ali snema aktivnosti obiskovalcev za promocijske in druge komercialne namene, povezane z dejavnostjo Klajmber.

Hkrati obiskovalec dovoljuje, da se ta fotografski ali video material objavi (objavlja) v prostorih Klajmber ne glede na to ali je na posnetem materialu obiskovalec jasno viden ali ne.

V javnih medijih (po spletu ter v drugih medijih) pa obiskovalec dovoljuje objavo le tistih posnetkov, na katerih ni jasno viden.

Javno objavo tistega posnetega materiala, na katerem je obiskovalec jasno viden, dovoljuje le, če Klajmber predhodno od njega pridobi soglasje za objavo.

Varovanje in obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev

 1. Klajmber za namene izvrševanja pogodbe zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznega obiskovalca: ime in priimek, (2) datum rojstva, (3) spol, (4) naslov, (5) elektronsko pošto, (6) telefon ter (7) fotografijo obiskovalca.

Če je obiskovalec otrok, Klajmber poleg zgornjih podatkov hrani še (8) ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika, (9) elektronsko pošto in (10) telefon starša oz. zakonitega zastopnika.

Obiskovalec dovoljuje, da Klajmber njegov elektronski naslov in njegovo telefonsko številko uporablja za vodenje kontakta in izvrševanja pogodbe s Klajmber.

Klajmber se kot upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov zavezuje spoštovati zasebnost. Osebne podatke obiskovalcev sme uporabili izključno za namene in v obsegu, kot je to potrebno za izvrševanje pogodbe in drugih dogovorov med obiskovalcem in Klajmber.

Za namene delovanja podjetja pa lahko Klajmber pridobljene podatke obiskovalca uporablja v anonimizirani obliki.

Vse osebne podatke, ki jih obiskovalec zaupa Klajmber direktno ali prek aplikacije STUDIONAUT upravlja in obdeluje Klajmber, oziroma od Klajmber pooblaščeni subjekti.

Klajmber se zavezuje vse osebne podatke skrbno varovati in jih uporabljati v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in z internimi akti podjetja.

Klajmber se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, razen v primerih privolitve obiskovalca.

Zbrani osebni podatki se bodo hranili do preklica soglasja obiskovalca, oziroma toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Privolitev lahko posameznik kadarkoli prekliče, zahteva vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos svojih osebnih podatkov ali poda pripombo in sicer na elektronski naslov info@klajmber.si

Preklic ne vpliva na obdelavo podatkov, ki se je izvajala do preklica.

Klajmber se zavezuje izvajati vse potrebne tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov.

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov se Klajmber zavezuje izvesti vse potrebne ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov obiskovalca, ga o kršitvi obvestiti  ter o tem seznaniti pristojni organ v Republiki Sloveniji.

Mladoletni obiskovalci

 1. Vadbe v Klajmber so tudi osebam mlajšim od 18 let dovoljene pod pogoji iz 2. člena teh SPP, s tem, da  vpisni obrazec (dostopen na spletni strani www.klajmber.si) oziroma posebno izjavo izpolnijo oziroma podpišejo starši ali skrbniki mladoletnika (zakoniti zastopniki).

Vse ostale določbe teh SPP se smiselno uporabljajo tudi za mladoletne obiskovalce. Njihova odgovornost za eventualni nastanek škode se presoja skladno z določili veljavne zakonodaje.

 Aplikacija Studionaut

 1. Klajmber za potrebe izvajanja pogodbe uporablja aplikacijo družbe STUDIONAUT, d. o. o. (v nadaljevanju »upravitelj aplikacije«).

Obiskovalec Klajmberja lahko mobilno aplikacijo STUDIONAUT prenese na svoj pametni telefon ali tablični računalnik preko spletne ali mobilne trgovine za mobilne aplikacije. Do aplikacije STUDIONAUT lahko dostopa tudi preko spletne strani studionaut.com ali studionaut.eu.

 1. SPP pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.klajmber.si.